Voilà,
 
kolejna budowa zakończona!  ??
 
Tym razem działaliśmy w Gmina Jeżów z zadaniem p.n. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie – etap II”.
 
Inwestycja ta pozwoliła na rozbudowę systemu gospodarowania ściekami na terenie gminy, zapewni ona możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej nowych odbiorców.
Za tym idzie pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz na rozwój społeczno – gospodarczy i tym samym podwyższenie standardów życia mieszkańców gminy Jeżów.
 
?? Nasz zakres prac obejmował wykonanie:
?instalacji technologicznych ( m. in. modernizację pompowni ścieków surowych, wykonanie instalacji oczyszczania mechanicznego z sitopiaskownikiem, instalację urządzeń technologicznych w reaktorze biologicznym, wykonanie pompowni osadu recyrkulowanego, montaż rurociągów technologicznych, montaż stacji zlewczej, wykonanie pompowni części pływających, montaż urządzeń w stacji dmuchaw)
?instalacji sterowania i kontroli pracy ( m. in. instalację szafy sterowania pracą oczyszczalni, urządzeń peryferyjnych, instalację czujników poziomu w pompowniach osadu i ścieków surowych, uruchomienie systemu sterowania pracą oczyszczalni)
? oraz rozruch technologiczny całej oczyszczalni
 
Gmina Jeżów do zobaczenia! ?