Strona GłównaBiuro Projektowe

Projekty przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej jak i wszelkie inwestycje gminne/miejskie oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, projekty ujęć wody.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzęBiuro ProjektoweOferta

Wszystkie zlecenia, zarówno projekty przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej jak i wszelkie inwestycje gminne/miejskie oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, projekty ujęć wody wykonujemy z jednakową starannością.

Na każdym etapie projektowania współpracujemy z projektantami poszczególnych branż tj.: architektami, konstruktorami, projektantami instalacji elektrycznych, rzeczoznawcami, wykonawcami robót, przez co nasze opracowania dopracowane są pod każdym względem.

Sieci

Realizujemy projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, począwszy od koncepcji, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, skończywszy na prowadzeniu nadzorów autorskich i inwestorskich.

Obiekty

Jako jedna z nielicznych w województwie łódzkim firm specjalizujemy się w projektowaniu obiektów komunalnych tj. oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku.

Dokumentacje techniczne

Wykonujemy operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji, oceny oddziaływania na środowisko, w tym raporty oddziaływania na środowisko, różnego rodzaju opinie i ekspertyzy.
https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/projekty-budowlane-i-wykonawcze.png

Dokumentacje techniczne

Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji po
Oceny oddziaływania na środowisko, w tym raporty
Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Kosztorysy obiektów z zakresu inżynierii środowiska oraz sieci
Opinie i ekspertyzy

Projekty budowlane i wykonawcze

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowych
Przepompowni i tłoczni ścieków
Przyłączy wodociągowych
Przyłączy kanalizacyjnych
Wewnętrznych instalacji wodociągowych
Instalacji wentylacji mechanicznej
Przydomowych oczyszczalni ścieków
Zbiorników bezodpływowych (szamb)
Komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków
Ujęć wód podziemnych
Stacji uzdatniania wody
Słonecznych suszarni osadów ściekowych
Pasja i zaangażowanie
Współpraca i wymiana wiedzy i umiejętności pomiędzy członkami zespołu
Nieszablonowe myślenie
Wyróżniamy się nieszablonowym myśleniem i otwartością na potrzeby klienta
Współpraca z projektantami
Dzięki temu nasze opracowania dopracowane są pod każdym względem
https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/5a.png
Każdy projekt jest traktowany wyjątkowo i indywidualnie

Sieci

Realizujemy projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, począwszy od koncepcji, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, skończywszy na prowadzeniu nadzorów autorskich i inwestorskich.

Wykonujemy usługi związane zarówno z małymi przedsięwzięciami, takim jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, jak i wielokilometrowymi sieciami realizowanymi w ramach dużych kontraktów Unijnych. Projektujemy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w systemach: grawitacyjnym, ciśnieniowym oraz podciśnieniowym.

Projektujemy i uzgadniamy sieci zlokalizowane w drogach gminnych, wojewódzkich, krajowych oraz na terenach PKP. Stosujemy najnowsze rozwiązania, gwarantujące spełnienie obowiązujących przepisów i norm. W imieniu Inwestora zajmujemy się uzyskaniem niezbędnych zgód, opinii, decyzji administracyjnych oraz uzgodnień z gestorami sieci i z właścicielami działek prywatnych.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/5a.png
Każdy projekt jest traktowany wyjątkowo i indywidualnie

Sieci

Realizujemy projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, począwszy od koncepcji, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, skończywszy na prowadzeniu nadzorów autorskich i inwestorskich.

Wykonujemy usługi związane zarówno z małymi przedsięwzięciami, takim jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, jak i wielokilometrowymi sieciami realizowanymi w ramach dużych kontraktów Unijnych. Projektujemy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w systemach: grawitacyjnym, ciśnieniowym oraz podciśnieniowym.

Projektujemy i uzgadniamy sieci zlokalizowane w drogach gminnych, wojewódzkich, krajowych oraz na terenach PKP. Stosujemy najnowsze rozwiązania, gwarantujące spełnienie obowiązujących przepisów i norm. W imieniu Inwestora zajmujemy się uzyskaniem niezbędnych zgód, opinii, decyzji administracyjnych oraz uzgodnień z gestorami sieci i z właścicielami działek prywatnych.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/ekokompleks-obiekty.png
Zawsze stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku

Obiekty

Jako jedna z nielicznych w województwie łódzkim firm specjalizujemy się w projektowaniu obiektów komunalnych tj. oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Zakres naszych usług obejmuje projekty budowlane i wykonawcze również innych obiektów wchodzących w zakres inżynierii środowiska np. biogazowni, spalarni, słonecznych suszarni osadów ściekowych. Wykonujemy projekty nowych obiektów oraz projekty remontów, rozbudów i modernizacji istniejących. Podejmujemy się wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami. Do dokumentacji projektowej wykonujemy specyfikacje techniczne oraz kosztorysy przy użyciu programu Norma Pro. Przy projektowaniu wspomagamy się naszym akredytowanym laboratorium, które umożliwia nam wykonanie badań technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnie Ścieków

Komunalne oczyszczalnie ścieków: miejskie, gminne, przydomowe, dla pensjonatów, hoteli, szkół itp.
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków dla różnych branż przemysłu

Stacje Uzdatniania Wody

Gminne i Miejskie stacje uzdatniania wody
Stacje uzdatniania wody dla zakładów produkcyjnych i obiektów użyteczności publicznej
Zawsze stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku

Obiekty

Jako jedna z nielicznych w województwie łódzkim firm specjalizujemy się w projektowaniu obiektów komunalnych tj. oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Zakres naszych usług obejmuje projekty budowlane i wykonawcze również innych obiektów wchodzących w zakres inżynierii środowiska np. biogazowni, spalarni, słonecznych suszarni osadów ściekowych. Wykonujemy projekty nowych obiektów oraz projekty remontów, rozbudów i modernizacji istniejących. Podejmujemy się wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami. Do dokumentacji projektowej wykonujemy specyfikacje techniczne oraz kosztorysy przy użyciu programu Norma Pro. Przy projektowaniu wspomagamy się naszym akredytowanym laboratorium, które umożliwia nam wykonanie badań technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnie Ścieków

Komunalne oczyszczalnie ścieków: miejskie, gminne, przydomowe, dla pensjonatów, hoteli, szkół itp.
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków dla różnych branż przemysłu
https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/ekokompleks-obiekty.png

Stacje Uzdatniania Wody

Gminne i Miejskie stacje uzdatniania wody
Stacje uzdatniania wody dla zakładów produkcyjnych i obiektów użyteczności publicznej

Dokumentacje techniczne

Wykonujemy operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji, oceny oddziaływania na środowisko, w tym raporty oddziaływania na środowisko, różnego rodzaju opinie i ekspertyzy.
Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na:

szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych)
wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty)
inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na:

– wykonanie urządzeń wodnych, np.:

budowli piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych,
kanałów i rowów,
zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych,
stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
obiektów energetyki wodnej,
wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych,
stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk,
stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

– szczególne korzystanie z wód, np.:

pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,
odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
korzystanie z wód do celów energetycznych,
korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowychzawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
– odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 ha,

– regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

– rolnicze wykorzystanie ścieków (w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód),

– długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

– piętrzenie wody podziemnej,

– gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,

– odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

– wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Operat składa się z części opisowej oraz graficznej.

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia ze wskazaniem jego siedziby i adresu,
 • przedstawienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
 • wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • wskazanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
 • wskazania obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
 • przedstawienie planowanego okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
 • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

 

Część graficzna operatu powinna zawierać:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, dodatkowo powinien zawierać:

 • określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, dodatkowo powinien zawierać:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania,
 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane,
 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków,
 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,
 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.