https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/badanie-gleby-3.png

Badanie Gleby

Oferujemy także akredytowane pobranie próbek i badania gleby, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311).

Oferujemy usługi doradcze i eksperckie.

Badanie gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe

Warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych na glebach jest  wykonywanie badań, o których mowa w § 5 i 6, w tym pobieranie próbek, w laboratoriach, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.5).

Ziemia znajdująca się na badanym obszarze może zawierać  zagrażające zdrowiu substancje toksyczne, dlatego przeprowadzone przez Nas badania zapewniają, że obszar ten jest właściwy do Państwa celów.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, jeżeli są spełnione wszystkie warunki, znajdujące się w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Badania gleb wykonuje się każdorazowo przed skierowaniem danej partii komunalnych osadów ściekowych do zastosowania na gruncie.

Przy stosowaniu osadów na gruntach dawkę osadów dla określonej powierzchni gruntu ustala się oddzielnie dla każdej z badanej objętości komunalnych osadów ściekowych, na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek komunalnych osadów ściekowych i gruntów.

Dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnych osadów ściekowych i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.