Woda pokrywa prawie 75% powierzchni ZiemiDlaczego warto badać wodę?

W przyrodzie jednak nigdy nie występuje w stanie czystym. Zawsze jest zanieczyszczona w większym bądź mniejszym stopniu w wyniku znacznej rozpuszczalności w wodzie substancji stałych, ciekłych i gazowych.

Zanieczyszczenia wód można sklasyfikować jako fizyczne, chemiczne, bakteriologiczne. Inny, osobny rodzaj zanieczyszczeń stanowią substancje radioaktywne.

Stopień zanieczyszczenia wód naturalnych często uniemożliwia ich spożycie w stanie surowym, w związku z czym wymagają one odpowiedniego uzdatnienia, czyli usunięcia z wody szkodliwych i niepożądanych składników występujących w nadmiernych ilościach bądź dodaniu do niej substancji poprawiających jakość wody. W tym celu stosowane są różne rozwiązania mechaniczne, fizyczne i chemiczne.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/badanie-wody-2.png
Dobra woda - czyli jaka?
https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/badanie-wody-2.png
Klarowna, bezbarwna, bezwonna i orzeźwiająca w smaku. Zawierająca odpowiednie ilości składników niezbędnych dla organizmu ludzkiego, których głównym źródłem jest woda (np. jod, fluor)
https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/badanie-wody-2.png
Nie zawierająca bakterii chorobotwórczych, pasożytów zwierzęcych, ich larw, jaj ani związków trujących lub też nadmiernych ilości związków wapnia, magnezu, żelaza i manganu
https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/badanie-wody-2.png
Nie zawierająca składników lub domieszek szkodliwych dla zdrowia wpływających ujemnie na jej walory smakowe. Chroniona i zabezpieczona przed zanieczyszczeniem

Kompleksowe usługi w zakresie pobierania próbek i analizWoda przeznaczona do spożycia przez ludziBadanie

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie pobierania próbek i analiz fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., które określa szczegółowe warunki organoleptyczne, fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Przydatność wody do danego celu określa się oceniając rodzaj i stężenie zawartych w niej substancji. Badania wody mają charakter fizykochemiczny i biologiczny, natomiast ich zakres zależny jest od przeznaczenia wody. Badając wodę zupełnie nieznaną powinno się określić  wszystkie składniki, mogące mieć wpływ na jej jakość. W badaniach kontrolnych natomiast (w wodzie znanej) oznacza się tylko te składniki, które mogą ulec zmianom.

W praktyce sanitarno-higienicznej rozróżnia się następujące zakresy badania wody:

Monitoring parametrów gr. A

Monitoring parametrów gr. A ma na celu ustalenie, czy woda nie wykazuje cech zanieczyszczenia. Stanowi podstawową, najczęściej wykonywaną analizę. Dotyczy wody pochodzącej z ujęcia powierzchniowego lub podziemnego.

Zakres badań, wchodzących w skład monitoringu parametrów gr. A:

 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.
 • Barwa
 • Mętność
 • Zapach
 • Smak
 • Stężenie jonów wodoru (pH)
 • Przewodność elektryczna

Dodatkowe parametry:

 • Azotyny*
 • Jon amonu*
 • Glin (Al)**
 • Żelazo**

Objaśnienia:
* Niezbędne jedynie wtedy, gdy chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie parametrów grupy B).
** Niezbędne jedynie wtedy, gdy używane są jako chemikalia do uzdatniania wody (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie parametrów grupy B).

Monitoring parametrów gr. B

Ma na celu określenie ogólnego składu fizyczno-chemicznego wody i ustalenie jej przydatności do celów wodociągowych. Powinien on być wykonywany minimum raz w roku lub według operatu wodnoprawnego (dotyczy Klientów Instytucjonalnych). Wykonanie monitoringu parametrów gr. B jest konieczne po wykonaniu ujęcia (np. studni głębinowej lub kopanej), ponieważ pokazuje pełny skład mikrobiologiczny wody lub ścieków.

Obejmuje badanie monitoringu parametrów gr. A oraz dodatkowe oznaczenia, tj.:

 • Enterokoki
 • Clostridium perfringens
 • Akrylamid
 • Antymon
 • Arsen
 • Azotany
 • Benzen
 • Benzo(a)piren
 • Bor
 • Bromiany
 • Chlorek winylu
 • Chrom
 • Cyjanki
 • 1,2-dichloroetan
 • Epichlorohydryna
 • Fluorki
 • Kadm
 • Miedź
 • Nikiel
 • Ołów
 • Pestycydy
 • Σ pestycydów
 • Rtęć
 • Selen
 • Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
 • Σ WWA
 • Σ THM
 • Chlorki
 • Mangan
 • Siarczany
 • Sód
 • Utlenialność z KMnO4 /indeks nadmanganianowy/
 • Żelazo
 • Bromodichlorometan
 • Chlor wolny
 • Chloraminy
 • Σ chloranów i chlorynów
 • Ozon
 • Trichlorometan (chloroform)
 • Magnez
 • Srebro
 • Twardość