Posiadamy akredytację na pobieranie próbek osadów i wykonujemy badania komunalnych osadów ściekowychBadanie Osadów

Posiadamy akredytację na pobieranie próbek osadów a także wykonujemy badania komunalnych osadów ściekowych, obejmujących oznaczenia fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne oraz parazytologiczne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych i rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania osdpadów do składowania na składowiskach z dnia 16 lipca 2015 r.
https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/badanie-osadow-4.png
Komunalne osady ściekowe

Warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych na glebach jest wykonywanie badań, o których mowa w § 5 i 6, w tym pobieranie próbek, w laboratoriach, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.5). Gleba znajdująca się na badanym obszarze może zawierać  zagrażające zdrowiu substancje toksyczne, dlatego przeprowadzone przez personel naszego laboratorium badania zapewniają, że obszar ten jest właściwy do Państwa celów.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na glebach, jeżeli są spełnione wszystkie warunki, znajdujące się w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Badania gleb wykonuje się każdorazowo przed skierowaniem danej partii komunalnych osadów ściekowych do zastosowania na glebach. Przy stosowaniu osadów na glebach dawkę osadów dla określonej powierzchni gleby ustala się oddzielnie dla każdej z badanej objętości komunalnych osadów ściekowych, na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek komunalnych osadów ściekowych i gleb.

Dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych zależy od rodzaju gleb, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnych osadów ściekowych i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.